Tư vấn hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Khái niệm Bảo hiểm phi nhân thọ: Điều 18, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi bổ sung năm 2010 quy định: “Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ” […]

Xem thêm